Photo of Assistant Attorney Iveta Ivanova

Ивета Иванова

Адвокатски сътрудник

Област на компетентност: облигационно право, вещно право, търговско право, семейно и наследствено право

Ивета Иванова консултира по различни правни теми, изготвя становища и договори.

Тя изготвя правен анализ на договори, свързани с дейността на доставчици на платежни услуги. Ивета участва и в подготовката на сделки с недвижими имоти, като изготвя предварителен договор и нотариални актове.

Тя участва активно в процеса на процесуално представителство по граждански дела и е преминала успешно обучение по общо потребителско право.  

Ивета е и сертифициран медиатор.

Ивета Иванова

Данъчен кредит при бракуване на стоки, впоследствие продадени или унищожени 

Необходима ли е корекция на приспаднатия данъчен кредит? Какво казва Съдът на ЕС? Този...