Assistant Attorney Stanimir Borisov

Станимир Борисов

Адвокатски сътрудник

Област на експертиза: корпоративно право, защита на интелектуалната собственост, вещно право, съответствие с мерките срещу изпирането на пари, трудово право, данъчно право, административни спорове

Станимир Борисов е опитен в консултирането относно учредяването, структурирането и преструктурирането на юридически лица, както и в консултирането на търговските сделки и корпоративното структуриране в контекста на съответното данъчно и осигурително законодателство.

Станимир предоставя и изчерпателни правни консултации във връзка със създаването и прехвърлянето на вещни права върху недвижими имоти. Той също така изготвя пълна документация за привеждане в съответствие с мерките срещу изпирането на пари (Anti-money laundering – AML) и съветва относно всякаква комуникация с компетентните органи.

Участвал е в различни процедури пред Българското патентно ведомство, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Световна организация за интелектуална собственост (WIPO). Той предоставя широк спектър от консултантски услуги на нашите клиенти.

Станимир подкрепя и правната ни работа в областта на опазването на околната среда.