Успешно завършено обучение по спортно право

Адв. Радина Вакрилова и адвокатски сътрудник Филена Василева от нашия екип взеха участие в двудневен семинар по спортно право – една от областите, в които специализира адвокатска кантора YNG Legal.

Законът на ЕС за изкуствения интелект: Граждански права или иновации?  

Първият набор от регулаторни рамки, целящи да отговорят на новите предизвикателства, които тази технология носи

През последните години инструментите с изкуствен интелект (ИИ) с различни приложения и мащаби се включват все повече в живота ни. И колкото по-бързо се развива технологията, толкова по-застъпена и достъпна става тя извън специфичните отрасли и големите корпорации. Стигна се до толкова широк търговски бум, че редица инструменти с изкуствен интелект бързо достигнаха до малките и средните предприятия (МСП) и крайните клиенти.  

Това бързо и широко разпространение на тази технология, която се развива всеки ден, неизбежно доведе до заплахи за информацията, личните данни, интелектуалната собственост, работните места, бизнеса и човешките права. Ето защо Европейският съюз пристъпи към регулиране на изкуствения интелект.

A robot looking at a digital image of scales, symbolizing the regulation of artificial intelligence which comes into force in the European union.
Image by Freepik

Целта на Европейския закон за изкуствения интелект

На 13 март Европейският парламент прие първите изменения на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила за изкуствения интелект т.нар. Европейски закон за изкуствения интелект или на английски The AI Act.   

Новата регулация има за цел да гарантира безопасността и спазването на основните права, както и да стимулира иновациите.  

Според въведението целта на този законодателен акт е да:  

„да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез установяване на единна правна рамка, по-специално за разработването, пускането на пазара, въвеждането в експлоатация и използването на системи с изкуствен интелект в Съюза в съответствие с ценностите на Съюза, да се насърчи навлизането на ориентиран към човека и надежден изкуствен интелект, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на здравето, безопасността, основните права, залегнали в Хартата, включително демокрацията и върховенството на закона, и опазването на околната среда, срещу вредното въздействие на системите с изкуствен интелект в Съюза и да се подкрепят иновациите.“

За кого ще се прилага Законът за изкуствения интелект?

 • Доставчици на услуги   
  • които пускат на пазара или в експлоатация системи с изкуствен интелект или  
  • пускат на пазара на модели на ИИ с общо предназначение в ЕС, независимо от това дали тези доставчици са установени или които се намират в Съюза или в трета държава.
 • Внедрители на системи за ИИ, които имат място на установяване или които се намират в ЕС.
 • Доставчици и внедрители на системи за ИИ, които имат място на установяване или се намират в трета държава, когато произведените от системата резултати се използват в ЕС.
 • Вносители и дистрибутори на системи с изкуствен интелект. 
 • Производители на продукти, които пускат на пазара или в експлоатация система за ИИ заедно със своя продукт и под собственото си име или търговска марка.
 • Упълномощени представители на доставчици, които не са установени в Съюза.
 • Засегнати лица, които се намират в ЕС 

Какво всъщност урежда Законът за ИИ?

Новата регулация работи в няколко направления, за да защити интересите на гражданите и бизнесите в ЕС.  

 1. Законът за изкуствения интелект определя приложенията на ИИ, които представляват значителна заплаха, и ги забранява изцяло, като например някои случаи на биометрична категоризация, разпознаване на емоции, социално оценяване, прогнозна полицейска дейност, манипулиране на човешкото поведение или използване на уязвимостите на хората.
 2. В него се предвижда изключение за строго и тясно определени ситуации, при които биометричната категоризация може да се използва от правоприлагащите органи, само ако са спазени строги предпазни мерки: например ограничено използване във времето и географския обхват и предварително съдебно или административно разрешение.
 3. Законът определя и регулира високорискови системи, например използването на ИИ в критичната инфраструктура, образованието и професионалното обучение, заетостта, основните частни и обществени услуги (например здравеопазване, банково дело), някои системи в правоприлагането, миграцията и управлението на границите, правосъдието и демократичните процеси (например оказване на влияние върху изборите). Той също така дава право на гражданите да подават жалби относно системите с ИИ и да получават обяснения относно решения, основани на високорискови системи с ИИ, които засягат техните права.
 4. Регламентът налага изисквания за прозрачност, включително спазване на законодателството на ЕС в областта на авторското право и публикуване на подробни резюмета на съдържанието, използвано за обучение. Изкуствените или манипулирани изображения, аудио или видео съдържание („deepfakes“) ще трябва да бъдат ясно обозначени като такива. Системите, които представляват системен риск, ще трябва да бъдат подложени на допълнителни оценки.
 5. Законът за изкуствения интелект изисква също така мерки на национално равнище, за да се гарантира, че МСП и стартиращите предприятия разполагат със здравословна среда за разработване и обучение на иновативен изкуствен интелект преди пускането му на пазара.
A robot left hand and a human right hand typing on a laptop keyboard, symbolizing the development of artificial intelligence (AI) technologies. Image by Freepik.
Image by Freepik

Какво следва?

Разработването на The AI Act отне 3 години, докато се стигне до този момент. Сега окончателният регламент трябва да бъде официално приет от Европейския съвет и от Европейския парламент, преди да бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз. След приемането от Европейския парламент се очаква Европейският съвет да приеме своевременно текста без допълнителни промени или преговори, тъй като двете институции постигнаха споразумение по регламента в началото на декември миналата година. 

Така Европейският съюз се превръща в пионер в световен мащаб в регулирането на сектора на изкуствения интелект, както преди няколко години се случи с регулацията на личните данни. След въвеждането в ЕС на Общия регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR) подобни регулации се въведоха и на други места по света. 

Новото законодателство за изкуствения интелект влиза в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник и следва да се прилага изцяло от 2026 г. Въпреки това има някои изключения: 

 • забраните за непозволени практики ще се прилагат 6 месеца след датата на влизане в сила; 
 • кодексите за добри практики – 9 месеца след влизането в сила; 
 • правилата за ИИ с общо предназначение, включително за управлението – 12 месеца; 
 • и задълженията за високорискови системи – 36 месеца

Само времето ще покаже до каква степен и как новият регламент ще отговори на многобройните предизвикателства, които технологията на ИИ внася в законодателния и икономическия пейзаж в държавите членки на Европейския съюз. Нашият екип ще анализира и ще бъде в крак с новия набор от правила, като се увери, че вашите бизнес нужди са в съответствие с Регламента. Ние се ангажираме да помагаме на компаниите да се ориентират в сложността на правния пейзаж на Европейския съюз.  

Ако работите в областта на изкуствения интелект, не се колебайте да се свържете с нас и да подготвите бизнеса си предварително за новото законодателство, преди да започнат да действат задължителните му разпоредби.

Заповядайте на форум за правата на артистите

За събитието

В България практиката показва, че правата на актьорите като артисти изпълнители не са оценени подобаващо. Откупуването на права предварително ведно с възнаграждението за положен труд не дава възможност за допълнителна икономическа реализация за артистите изпълнители от бъдещи използвания на произведенията с тяхно участие. Но тази ситуация далеч не е непроменима!

Заедно с нашите партньори Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) на УНСС и организацията за колективно управление на права „АртистАутор“ организираме форум „Правата на артистите-изпълнители“. Той ще се проведе на 27 февруари от 09:30 ч. в Голямата конферентна зала на УНСС.

За да участвате, е необходимо да се регистрирате, като попълните  формуляра от този линк или бутона по-долу.

Корица за форума за правата на артистите с логата на „АртистАутор“, Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) на УНСС и на YNG Legal. Корицата включва и тематична снимка на камера.

С партньорите ни отчитаме, че има необходимост от редовни информационни кампании, които да представят добре структурирана информация относно правата на артистите изпълнители в съвременната бизнес среда. Форумът ще засегне въпроси от съществено значение за повишаване на конкурентоспособността на актьорите. Обсъжданите теми ще са подходящи за и за други артисти изпълнители освен актьори, за продуценти, юристи, специалисти по интелектуална собственост, комуникации, студенти.

 

По време на форума специалисти от академичните среди и практиката ще засегнат следните теми:

 • колективното управление на права на интелектуална собственост;
 • ролята на Министерството на културата в колективното управление на права;
 • измененията в закона за авторското право и сродните му права;
 • специфики в договорите на артистите-изпълнители.

Програма

09:30 | Регистрация

10:00 – 10:10 | Приветствено слово от ректора на УНСС

10:10 – 10:35 | Колективното управление на права. Ролята на „АртистАутор“
Говорят Симеон Христов, изпълнителен директор на организацията и адв. Иван Янков от YNG Legal.

10:35 – 11:00 | Ролята на министерството на културата в колективното управление на права
Говори гл. ас. д-р Стефан Радев от УНСС.

11:00 – 11:10 | Почивка

11:10 – 11:30 | Измененията в Закона за авторското право и сродните му права
Говорят адв. Иван Янков и адв. Йордан Владов от YNG Legal.

11:30 – 11:50 | Договорите на артистите изпълнители
Говори д-р Иван Начев, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер.

11:50 – 12:30 | Дискусия

За партньорите

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) е основно звено на УНСС, което осъществява научноизследователска дейност и подпомага бизнеса и държавното управление по въпросите на интелектуалната собственост и технологичния трансфер. ИИСТТ работи в тясно изследователско и експертно сътрудничество с редица национални и международни организации, като Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, работодателски организации, предприятия от творческите индустрии, юристи, представители по индустриална собственост и други.

„АртистАутор“ е организация за колективно управление на права, регистрирана в Министерството на културата. Сдружението се грижи за колективно представителство, управление и защита на правата на артистите-изпълнители в България от 1998 г. насам. В „АртистАутор“ членуват над 340 професионални български артисти изпълнители.

Семинар: Справедливо заплащане за актьорите и правата им

Корица за събитието за правата на артистите с логата на YNG Legal и „АртистАутор“ и стилизирани изображения в стилистиката на киното и театъра

Колко често Ви се случва за актьорски или друг артистичен ангажимент, например роля или дублаж във филм или сериал, да получите еднократно заплащане на малка сума? Дори и без договор?

А знаете ли, че имате право освен заплащане за творческия си труд, да получите и заплащане за откупуването на Вашите изпълнителски права и то само за определени цели и срокове?

Заповядайте на 18 май от 19:30 ч. в Културен център G8 на ул. „Гладстон“ № 8, за да научите повече за правата Ви като артисти, относно добрите практики и тънкости при договаряне за различни продукции, и как да защитите интелектуалния си труд, дори при неизгодни текстове на предложените Ви договори.

Заповядайте на 18 май от 19:30 ч. в Културен център G8 на ул. „Гладстон“ № 8, за да научите повече за правата Ви като артисти, относно добрите практики и тънкости при договаряне за различни продукции, и как да защитите интелектуалния си труд, дори при неизгодни текстове на предложените Ви договори.

В България практиката показва, че правата на актьорите не са оценени подобаващо и се откупуват предварително ведно с възнаграждението за положения труд. Това не дава възможност за допълнителна икономическа реализация за артистите изпълнители от бъдещи използвания на произведенията с тяхно участие.

Семинарът се организира съвместно от Сдружение за защита правата на артистите изпълнители – „Артистаутор“ и YNG Legal.
 
Събитието ще се проведе в две части по 40 минути, с възможност за задаване на въпроси.
Подходящо е най-вече за практикуващи актьори.
Входът за свободни артисти е свободен.
 
Провеждаме събитието съвместно с организацията за колективно управление на права „АртистАутор“.   Сдружението се грижи за колективно представителство,
управление и защита на правата на артистите-изпълнители в България от 1998 г. насам. В „АртистАутор“ членуват над 340 професионални български артисти-изпълнители.