Category: Технологии

Адв. Иван Янков вече е вписан като медиатор 

Адв. Иван Янков вече е вписан като медиатор 

Управляващият партньор в YNG Legal адв. Иван Янков беше вписан като медиатор в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието. 

Освен дипломиран юрист с многогодишен опит и лицензиран оценител на интелектуална собственост, адв. Янков е преминал и специално обучение по медиация. 

Иван е вторият колега медиатор в екипа след адвокатски сътрудник Ивета Иванова, която още при включването си в екипа вече беше сертифицирана.

Специално искаме да благодарим на Академия „Споразумения“ и на Севдалина Александрова – един от основателите и преподавателите в академията. Обучението беше не просто изпълнено със смислено съдържание, но и процесът беше лек и целенасочен.

 

Медиацията е способ за постигане на взаимно изгодно споразумение, в рамките на съдебното производство или извън него. Този процес се води се отмедиатор – трето неутрално за спора лице, което има за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното разрешаване на спорните въпроси. Медиаторите освен да са добри посредници, е необходимо да са и специално обучени и да са преминали съответния подбор преди официалното им вписване. 

Вписването на адв. Иван Янков в Единния регистър на медиаторите е свидетелство за високото му ниво на подготовка в различни направления на правото и съпътстващите го дейности. Всеки, който избере да опита постигане на споразумение, може да го направи с помощта на адв. Янков.

Законът на ЕС за изкуствения интелект: Граждански права или иновации?  

Първият набор от регулаторни рамки, целящи да отговорят на новите предизвикателства, които тази технология носи

През последните години инструментите с изкуствен интелект (ИИ) с различни приложения и мащаби се включват все повече в живота ни. И колкото по-бързо се развива технологията, толкова по-застъпена и достъпна става тя извън специфичните отрасли и големите корпорации. Стигна се до толкова широк търговски бум, че редица инструменти с изкуствен интелект бързо достигнаха до малките и средните предприятия (МСП) и крайните клиенти.  

Това бързо и широко разпространение на тази технология, която се развива всеки ден, неизбежно доведе до заплахи за информацията, личните данни, интелектуалната собственост, работните места, бизнеса и човешките права. Ето защо Европейският съюз пристъпи към регулиране на изкуствения интелект.

A robot looking at a digital image of scales, symbolizing the regulation of artificial intelligence which comes into force in the European union.
Image by Freepik

Целта на Европейския закон за изкуствения интелект

На 13 март Европейският парламент прие първите изменения на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила за изкуствения интелект т.нар. Европейски закон за изкуствения интелект или на английски The AI Act.   

Новата регулация има за цел да гарантира безопасността и спазването на основните права, както и да стимулира иновациите.  

Според въведението целта на този законодателен акт е да:  

„да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез установяване на единна правна рамка, по-специално за разработването, пускането на пазара, въвеждането в експлоатация и използването на системи с изкуствен интелект в Съюза в съответствие с ценностите на Съюза, да се насърчи навлизането на ориентиран към човека и надежден изкуствен интелект, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на здравето, безопасността, основните права, залегнали в Хартата, включително демокрацията и върховенството на закона, и опазването на околната среда, срещу вредното въздействие на системите с изкуствен интелект в Съюза и да се подкрепят иновациите.“

За кого ще се прилага Законът за изкуствения интелект?

 • Доставчици на услуги   
  • които пускат на пазара или в експлоатация системи с изкуствен интелект или  
  • пускат на пазара на модели на ИИ с общо предназначение в ЕС, независимо от това дали тези доставчици са установени или които се намират в Съюза или в трета държава.
 • Внедрители на системи за ИИ, които имат място на установяване или които се намират в ЕС.
 • Доставчици и внедрители на системи за ИИ, които имат място на установяване или се намират в трета държава, когато произведените от системата резултати се използват в ЕС.
 • Вносители и дистрибутори на системи с изкуствен интелект. 
 • Производители на продукти, които пускат на пазара или в експлоатация система за ИИ заедно със своя продукт и под собственото си име или търговска марка.
 • Упълномощени представители на доставчици, които не са установени в Съюза.
 • Засегнати лица, които се намират в ЕС 

Какво всъщност урежда Законът за ИИ?

Новата регулация работи в няколко направления, за да защити интересите на гражданите и бизнесите в ЕС.  

 1. Законът за изкуствения интелект определя приложенията на ИИ, които представляват значителна заплаха, и ги забранява изцяло, като например някои случаи на биометрична категоризация, разпознаване на емоции, социално оценяване, прогнозна полицейска дейност, манипулиране на човешкото поведение или използване на уязвимостите на хората.
 2. В него се предвижда изключение за строго и тясно определени ситуации, при които биометричната категоризация може да се използва от правоприлагащите органи, само ако са спазени строги предпазни мерки: например ограничено използване във времето и географския обхват и предварително съдебно или административно разрешение.
 3. Законът определя и регулира високорискови системи, например използването на ИИ в критичната инфраструктура, образованието и професионалното обучение, заетостта, основните частни и обществени услуги (например здравеопазване, банково дело), някои системи в правоприлагането, миграцията и управлението на границите, правосъдието и демократичните процеси (например оказване на влияние върху изборите). Той също така дава право на гражданите да подават жалби относно системите с ИИ и да получават обяснения относно решения, основани на високорискови системи с ИИ, които засягат техните права.
 4. Регламентът налага изисквания за прозрачност, включително спазване на законодателството на ЕС в областта на авторското право и публикуване на подробни резюмета на съдържанието, използвано за обучение. Изкуствените или манипулирани изображения, аудио или видео съдържание („deepfakes“) ще трябва да бъдат ясно обозначени като такива. Системите, които представляват системен риск, ще трябва да бъдат подложени на допълнителни оценки.
 5. Законът за изкуствения интелект изисква също така мерки на национално равнище, за да се гарантира, че МСП и стартиращите предприятия разполагат със здравословна среда за разработване и обучение на иновативен изкуствен интелект преди пускането му на пазара.
A robot left hand and a human right hand typing on a laptop keyboard, symbolizing the development of artificial intelligence (AI) technologies. Image by Freepik.
Image by Freepik

Какво следва?

Разработването на The AI Act отне 3 години, докато се стигне до този момент. Сега окончателният регламент трябва да бъде официално приет от Европейския съвет и от Европейския парламент, преди да бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз. След приемането от Европейския парламент се очаква Европейският съвет да приеме своевременно текста без допълнителни промени или преговори, тъй като двете институции постигнаха споразумение по регламента в началото на декември миналата година. 

Така Европейският съюз се превръща в пионер в световен мащаб в регулирането на сектора на изкуствения интелект, както преди няколко години се случи с регулацията на личните данни. След въвеждането в ЕС на Общия регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR) подобни регулации се въведоха и на други места по света. 

Новото законодателство за изкуствения интелект влиза в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник и следва да се прилага изцяло от 2026 г. Въпреки това има някои изключения: 

 • забраните за непозволени практики ще се прилагат 6 месеца след датата на влизане в сила; 
 • кодексите за добри практики – 9 месеца след влизането в сила; 
 • правилата за ИИ с общо предназначение, включително за управлението – 12 месеца; 
 • и задълженията за високорискови системи – 36 месеца

Само времето ще покаже до каква степен и как новият регламент ще отговори на многобройните предизвикателства, които технологията на ИИ внася в законодателния и икономическия пейзаж в държавите членки на Европейския съюз. Нашият екип ще анализира и ще бъде в крак с новия набор от правила, като се увери, че вашите бизнес нужди са в съответствие с Регламента. Ние се ангажираме да помагаме на компаниите да се ориентират в сложността на правния пейзаж на Европейския съюз.  

Ако работите в областта на изкуствения интелект, не се колебайте да се свържете с нас и да подготвите бизнеса си предварително за новото законодателство, преди да започнат да действат задължителните му разпоредби.

MiCA: Нов пакет препоръки за регулация на криптовалутите в ЕС

И какво предвиждат те за бизнесите и потребителите?

Крипторегулацията в ЕС идва от догодина с MiCA

От 30 декември 2024 г. влиза в сила Регламентът относно пазарите на криптоактиви (Регламент (ЕС) 2023/1114) или още MiCA (Markets in Crypto-Assets regulation). Новата регулация предвижда във всички страни членки да се приемат мерки, стандарти и правила, които ще засегнат:  

    • издателите на нови криптовалути;  
    • доставчиците на услуги за криптовалути (платформи за търговия, доставчици на портфейли и др.); 
    • както и държателите на криптовалути и клиентите, ползващи услуги за криптоактиви. 

Регламентът беше приет по-рано тази година след години отлагане и обсъждания. Неговата цел е да въведе единна регулация на пазара на криптоактиви в ЕС, като режимът се доближи максимално до този на традиционните финансови инструменти, като се предвиждат сходни мерки за осигуряване на прозрачна информация, професионализъм при предоставянето на услуги и предотвратяване на пазарни злоупотреби. 

Първоначално заложените мерки включват множество изисквания, приложими към издаването и първоначалното предлагане на криптоактиви, лицензионен режим на дейността по предлагането на услуги за криптоактиви, минимални капиталови изисквания, непрекъснатост на дейността и други мерки за защита на инвеститорите в криптоактиви. 

Illustration of cryptocurrency market with a bitcoin sign and curve of the market fluctuations

Конкретизиране на регулацията

Разпоредбите на MiCA от своя страна предвиждат приемането на редица последващи законодателни мерки, които да конкретизират приложението на първоначално заложените в Регламента правила преди пълното му влизане в сила през декември 2024 г. 

Процесът по приемане на последващите законодателни мерки изисква Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA – European Securities and Markets Authority) в сътрудничество с Европейския банков орган (ЕБО, European Banking Authority – EBA) и Европейската централна банка (ЕЦБ) да провежда консултации с обществеността относно техническите стандарти, които да залегнат в делегираните актове на ЕК1. Резултатите от тези обсъждания се публикуват от ESMA в три консултативни документа, вторият от които бе публикуван по-рано през октомври. 

В него са предложени технически стандарти и изисквания, които конкретизират редица изисквания на Регламента, приложими за доставчиците на услуги, свързани с криптоактиви (Crypto-asset Service Providers – CASPs): 

    • Непрекъснатост и редовност на предоставянето на услуги, свързани с криптоактиви; 
    • Прозрачност относно правилата за сключване на сделките и данни за сключените сделки, до които следва да бъде предоставен публичен достъп; 
    • Съхраняване на данни за всички извършени от доставчика услуги, дейности, нареждания и трансакции с криптоактиви. 

Наред с това, пакетът включва и стандарти, приложими към задълженията на издателите на криптоактиви, конкретизиращи изискванията към форматирането на белите книги (от англ. – white paper, подробни документи с техническа и икономическа информация за съответната криптовалута), както и задължението за разгласяване на вътрешна информация с цел предотвратяване на пазарни злоупотреби. 

Публичните консултации, извършени от ESMA, и препоръките които се публикуват в резултат от тях, целят да дадат реални технически измерения на многобройните изисквания на MiCA регламента. Тяхното въвеждане, което се очаква да завърши напълно до края на 2024 г., ще доведе до широка и подробна регулация в областта на криптоактивите, каквато досега не съществуваше никъде.

Illustration of the new MiCA regulation – a laptop with the European union flag and a padlock in the middle on the screen

Нов стандарт за прозрачност 

По-конкретно, вторият консултативен пакет конкретизира технически едно от най-значителните изисквания на Регламента – възможността за проследяване на сделките с криптовалути и задължението за съхраняване на информация за всяка трансакция, обработена от платформа за търговия или друг доставчик на услуги за криптоактиви. 

Тази регулаторна инициатива се очаква да „изсветли“ пазара на криптоактиви, да го направи по-широко достъпен и най-вече възприет от традиционните участници на финансовите и инвестиционни пазари. Може да се очаква с умерен оптимизъм, че отношението на банковия сектор към крипто също ще се „затопли“ като последствие от прилагането на MiCA. В момента банките ограничават или дори забраняват дейности, свързани с крипто активи на своите потребители, за да се презастраховат от евентуалните рискове, свързани с тях. 

Значителен ефект се очаква и върху превенцията на прането на пари, финансирането на тероризма и борбата с организираната престъпност. Досегашния режим на крипторегулация в много държави се изчерпваше до предвиждането на по-строги задължения за противодействие изпирането на пари за доставчиците на платформи и попечителски услуги, но националната регулация в държавите членки беше различна и недобре координирана, което даваше възможност за заобикалянето ѝ. Новият режим ще хармонизира правилата за доставчиците на услуги за криптоактиви, и ще въведе изначало по-висок стандарт на сигурност на този пазар.

Illustration of the cryptocurrency market – various devices with data about the market and logos of cryptocurrencies

Бъдещи развития

Следващата стъпка в процеса по имплементация на MiCA, е публикуването от ESMA на третия и последен консултативен пакет документи. Той трябва да конкретизира правилата относно квалифицирането на криптоактиви като финансови инструменти, идентифицирането на пазарни злоупотреби, защитата на инвеститорите, както и техническите стандарти за сигурност. Третият пакет се очаква в първото тримесечие на 2024 г. 

След публикуването на консултативните документи се очаква да започне поетапното влизане в сила на MiCA. Предвижда се Дялове III и IV от Регламента (отнасящи се до криптоактиви, обезпечени с други активи (т.нар. стейбълкойни) и токените за електронни пари) да започнат да се прилагат от 30 юни 2024 г., а правилата на Регламента в цялост да започнат да се прилагат от 30 декември 2024 г.  

Но дотогава, ако искате да приведете дейността на Вашия бизнес в съответствие с правилата на Регламента своевременно и да се възползвате от пазарните предимства, които дава новата регулация без да чакате последния момент, обърнете се към нас на vladov@ynglegal.com.

 

 


1. Делегираните актове на Европейската комисия са незаконодателни актове, които конкретизират приложението на законодателен акт (регламент или директива), и могат да бъдат приемани само при наличието на изрична делегация, съдържаща се в този законодателен акт.

№1 лесен начин за получаване на единен патент в целия ЕС…

Добра новина за технологичните и иновативните компании... Но какъв е рискът?

На 1 юни 2023 г. в Европейския съюз стартира нова система за единни патенти. С нея се въвежда нова европейска юрисдикция за патентни дела, наречена Единен патентен съд или ЕПС (Unified Patent Court UPC). Единният патентен съд ще разглежда дела за предполагаеми нарушения на патенти, както и производства за отмяна на патенти.  

Досега получаването на патент от Европейското патентно ведомство (European patent officeEPO) означаваше единствено, че притежателят има право да валидира този патент във всяка държава членка поотделно, за да получи действителна патентна защита за своето изобретение. Това налагаше всяко лице, което желаеше да получи патентно покритие във всичките 27 държави, да премине през процедура по валидиране във всяка държава поотделно.  

 

Hands of people negotianting over a contract.
Image by aymane jdidi from Pixabay

Системата на единния патент има за цел да облекчи тази тежест за бизнеса, като осигури придобиването на един-единствен патент, валиден и приложим в целия ЕС, без да се прибягва до националните патентни ведомства.  

Съществуващите европейски патенти, които са валидирани в отделни държави от ЕС (наричани още „пакетни патенти“), също ще попаднат под юрисдикцията на Единния патентен съд, освен ако не бъде подадена декларация за отказ. 

Единният патентен съд позволява на патентопритежателите да търсят защита на своите патенти в рамките на ЕС на едно място, без да се налага да търсят местни адвокати за всяка национална юрисдикция и да водят множество едновременни производства в различни държави за едно нарушение. Същевременно обаче Съдът позволява на трети страни да оспорват цели „пакетни патенти“ пред него и потенциално да ги обезсилват в цяла Европа с едно съдебно решение. 

Това развитие е важно например за технологичната и медицинската индустрия, както и за всички бизнеси, чийто модел се основава на силно портфолио от интелектуална собственост. То обещава да облекчи бюрократичната тежест и да предостави нови възможности, но също така въвежда нови рискове за дружествата, ориентирани към интелектуалната собственост. 

 

№1 лесен начин за получаване на единен патент в целия ЕС...

Новата система за единни патенти и съдилища ще бъде от значение за вас, ако вашият бизнес е например (но не само):

Единният патентен съд е нова институция и следователно няма установена практика, което внася известна несигурност. При предишната система, при която националните органи и съдилища се произнасяха по дела за патентно преследване, имаше различни становища, приети от ведомството на всяка държава по сходни случаи. Очаква се Единният патентен съд да уеднакви практиката по производствата за нарушаване на патенти, но подходът му все още не е изяснен. Докато не се натрупа практика, има вероятност определени случаи да бъдат третирани неблагоприятно по отношение на законния притежател на патента.

Judge hammer and books
Image by succo from Pixabay

В зависимост от стойността и силата на патентите, които притежавате вие или вашата компания, може да има различни подходи към това ново развитие. 

 • Ако сте сигурни, че вашият патент е „силен“ (тоест достатъчно отличителен и новаторски – като например нов модел на изкуствен интелект, базиран на език) и е малко вероятно да бъде успешно оспорен, Единният патентен съд предоставя чудесна възможност да защитите патента от нарушение и да заведете дело срещу всяка трета страна, намираща се в ЕС, без да се налага да прибягвате до различни национални органи във всяка държава членка.
 • Ако обаче не сте сигурни в силата на патента си или ако той представлява голяма стойност за вашия бизнес (да речем патент, обхващащ основния ви продукт например нов вид 3D принтер, VR устройство и т.н.), може би е по-добре да сведете до минимум риска от обявяване на недействителност, като се откажете от участие в Единния патентен съд. Пакетните патенти могат да бъдат оспорени пред Единния патентен съд и да бъдат обявени за нищожни във всички национални юрисдикции, което може да има тежки последици за портфолиото от интелектуална собственост на вашия бизнес. Следователно запазването на сегашната фрагментирана система може да бъде инструмент за ограничаване на този риск, тъй като вашият пакетен патент ще трябва да бъде оспорван поотделно във всяка национална юрисдикция поотделно, което увеличава шансовете ви да запазите нивото на патентна защита за вашите продукти.

На практика обаче всеки бизнес е различен и това изисква индивидуален подход и навременни действия. За да гарантирате по-голяма жизнеспособност на вашите патенти и да сведете до минимум риска от обявяване на недействителност, екипът на YNG Legal предлага персонализирана подкрепа, основана на задълбочен анализ. Колкото по-бързо действате, толкова по-малък е шансът патентите ви да бъдат оспорени на международно ниво.  

Свържете се с нас още сега, за да защитите патентите си. Изпратете ни запитване на yankov@ynglegal.com